Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures

Bestuur

 • Bestuurslid ledenwerving en -binding

De afdeling D66 Eindhoven beslaat de gehele gemeente Eindhoven. Met meer dan 300 leden behoort onze afdeling tot de vier grootste Brabantse afdelingen en sluiten we nationaal aan bij de grootste lokale afdelingen van onze vereniging. In de regio Zuidoost-Brabant vormen we een verbindende factor met de andere afdelingen (De Kempen, Helmond, Dommelvallei en enkele kleinere afdelingen). Lokaal speelt D66 Eindhoven een prominente rol. De partij levert 6 raadsleden en drie commissieleden aan het gemeentebestuur. Ook binnen de regio hebben we een rol van betekenis.

Het bestuurslid Ledenbinding/-wervingbeschikt over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende instelling. Hij heeft het vermogen zijn daadkracht te gebruiken ten voordele van D66.

Het bestuurslid Ledenbinding/-wervingneemt de verantwoordelijkheid voor het behoud en de aanwinst van (nieuwe) leden. Het bestuurslid Ledenbinding/-wervingstimuleert en (mede)organiseert activiteiten om leden te werven en te behouden. Hij zoekt de samenwerking met andere bestuursleden en zal vooral samenwerken met de bestuursleden van Talentontwikkeling & Opleiding, de politiek secretarisenhet bestuurslid campagne & communicatie.

We zoeken twee (2) bestuursleden ledenwerving en -binding ter versterking van ons bestuur.

 Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden

 • Analyseert ledenmutaties, deelt trends met evenknieën en onderneemt innovatieve initiatieven om de ledenwerving- en binding te beïnvloeden;
 • Handelt proactief door (nieuwe) leden te betrekken bij de partij;
 • Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur en haar commissies;
 • Aanjager van nieuwe initiatieven en processen voor ledenbinding/-werving;
 • Monitort maatschappelijke ontwikkelingen en herkent kansen in relatie tot het werven en binden van leden;
 • Weet zijn medebestuursleden te enthousiasmeren om nieuwe leden te betrekken bij de afdeling;
 • Weet de uitstroom van leden te beperken door bijvoorbeeld opzeggers na te bellen;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.
 • Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de diversiteit in interessegebieden onder de leden;
 • Helpt de drempels te verlagen om lid of actief te worden.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid:Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen:Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid:Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen:Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit:Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden:Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie:Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Geïnteresseerd?

Stuur dan voor 30 september 2018 een e-mail aan m.vanglabbeek@d66eindhoven.nlmet daarin je cv en een korte motivering (max 1 A4). Bijzondere aandacht vragen we voor je visie op het werven van leden en het behouden van huidige leden.

Procedure

Na sluiting van de kandidaatstellingsperiode maakt het afdelingsbestuur een selectie van de kandidaten. Kandidaten die het bestuur benoembaar acht, worden uitgenodigd voor een gesprek. Op de eerstvolgende algemene afdelingsvergadering (AAV) van 24 oktober 2018 vindt de verkiezing en benoeming plaats. De benoembare kandidaten geven een korte pitch. Het bestuur kan desgewenst een stemadvies meegeven aan de stemgerechtigde leden. De ad hoc stemcommissie telt de uitgebrachte stemmen en maakt de uitslag openbaar.

Commissies

 • Voorzitter permanente programmacommissie (PPC)

De afdeling D66 Eindhoven beslaat de gehele gemeente Eindhoven. Met meer dan 300 leden behoort onze afdeling tot de vier grootste Brabantse afdelingen en sluiten we nationaal aan bij de grootste lokale afdelingen van onze vereniging. In de regio Zuidoost-Brabant vormen we een verbindende factor met de andere afdelingen (De Kempen, Helmond, Dommelvallei en enkele kleinere afdelingen). Lokaal speelt D66 Eindhoven een prominente rol. De partij levert 7 raadsleden, één commissielid en twee wethouders aan het gemeentebestuur. Ook binnen de regio hebben we een rol van betekenis.

De voorzitter van de permanente programmacommissie is verantwoordelijk voor een doorlopende ontwikkeling van het politieke programma van D66 Eindhoven. De voorzitter is verantwoordelijk voor het vormen van een commissie en voor het opstellen van een plan om te komen tot een continue stroom aan inhoudelijke content.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaal-liberaal gedachtegoed op de agenda;
 • Is primair verantwoordelijk voor het vormen van politieke standpunten en levert, wanneer nodig, ook input aan de landelijke of provinciale fractie of vraagt juist om input van landelijke of provinciale collega’s;
 • Geeft inhoudelijke feedback aan fractieleden;
 • Zorgt voor betrokken en geïnformeerde leden inzake de (stemmings)procedures rondom verkiezingsprogramma’s;
 • Draagt bij aan politieke geëngageerde (fractie) leden die betrokken zijn bij de inhoudelijke uitvoering van het (verkiezing)programma;
 • Organiseert een levendig intern debat binnen de afdeling, in samenwerking met de politiek secretaris;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers (in bijv. de programmacommissie) en kan ze effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Geïnteresseerd?

Stuur dan voor 30 september 2018 een e-mail aan m.vanglabbeek@d66eindhoven.nl met daarin je cv en een korte motivering (max 1 A4). Bijzondere aandacht vragen we voor je visie op het gebied van politieke gedachtenvorming.

Procedure

Na sluiting van de kandidaatstellingsperiode maakt het afdelingsbestuur een selectie van de kandidaten. Kandidaten die het bestuur benoembaar acht, worden uitgenodigd voor een gesprek. De benoembare kandidaten geven een korte pitch. Het bestuur kan desgewenst een stemadvies meegeven aan de stemgerechtigde leden. De ad hoc stemcommissie telt de uitgebrachte stemmen en maakt de uitslag openbaar.

Laatst gewijzigd op 13 november 2018