Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

Investeer ons de crisis uit

Voorzitter,

Ik wil beginnen met een positieve noot richting het college: de financiën zijn op orde, we kunnen daardoor de klappen van deze crisis opvangen, maar ten koste van wat? Er is veel geld over op het sociaal domein. Heeft iedereen wel de juiste zorg en hulpverlening ontvangen?

Vorig hebben we tijdens de begrotingsbehandeling uitgebreid gesproken over Brede Welvaart, een jaar later hebben we een monitor ter beschikking. Nu wordt het tijd voor concrete actie, investeer ons uit deze crisis!

Brede welvaart is niet in een woord te vangen en wordt bewerkstelligd door een gemeente die werkt aan laagdrempelige toegang tot zorg en hulpverlening, betaalbare en duurzame woningbouw, een goed voorzieningenniveau en voldoende werkgelegenheid. Het wordt tijd om na een periode van lastenverhogingen en bezuinigingen weer te gaan investeren!

We zijn blij dat er langzaamaan weer meer geld wordt geïnvesteerd in het Sociaal Domein en hopelijk geven de resultaten van het te starten onderzoeksprogramma meer inzicht in de organisatie van zorg en ondersteuning in Eindhoven. D66 volgt dit proces zorgvuldig en kritisch. Wij blijven echter vraagtekens houden bij de ketensamenwerking tussen WIJEindhoven en het Servicebureau. Juist in deze tijden waar de gezondheidszorg onder druk staat moet er snel en effectief gehandeld worden en dit is nog niet tot uiting gekomen in deze samenwerking.

Door de coronacrisis belanden er helaas steeds meer inwoners in de bijstand. Het moet in de ogen van D66 daarom juist nu prioriteit hebben om mensen snel weer aan het werk te helpen, want hoe langer mensen thuis zitten, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. Waar het college vorig jaar nog de ambitie had om in 2020 800 mensen aan het werk te helpen, wil het college in 2021 maar 512 mensen aan het werk helpen. D66 wil dat deze ambitie naar boven wordt bijgesteld en dat daarvoor voldoende middelen worden vrijgemaakt. Met een amendement stellen we voor de BUIG-middelen in de posten voor participatie en toeleiding naar werk te storten, zodat we als het nodig is meer kunnen investeren in het participatiebeleid.

Om te komen tot een betaalbare en toegankelijke woningmarkt, moeten we als Eindhoven bouwen, bouwen, bouwen, 3000 woningen per jaar! Maar dan moet de gemeente wel voorbereid zijn op deze opgave en beschikken over meer dan genoeg mensen om het bouwoffensief te ondersteunen. We roepen in een motie (samen met de VVD) dan ook op om extra te investeren in meer ambtelijke capaciteit om het bouwoffensief vorm te geven en projectontwikkelaars te ondersteunen, zodat we vanaf nu minimaal 3000 woningen per jaar gaan realiseren. In de ogen van D66 hoort daar ook bij dat we alternatieve en innovatieve woonvormen stimuleren en faciliteren. Wij vragen middels een motie de wethouder dan ook om op zoek te gaan naar een oplossing waarbij woonbootbewoners in een veilige leefomgeving kunnen blijven en deze woonvorm behouden blijft voor de stad Eindhoven.

Om ons uit deze crisis te investeren, moeten we niet meer geld oppotten dan nodig is, juist in deze bijzondere tijden is het belangrijk te investeren in de stad en haar mensen!

We willen dan ook graag vasthouden aan de 10%-norm voor het weerstandsvermogen. Dodra we voor een grotere buffer kiezen wil D66 dat we dat overschot bestemmen voor specifieke risico’s en tekortkomingen in de begroting, daar dienen we een motie toe in. Daarnaast vragen we het college de begroting voor 2022 nog begrijpelijker te maken, we verzoeken het college dan ook om komend jaar met een plan van aanpak te komen tot het verbeteren van de technische kwaliteit van de volgende begroting.

Draagvlak in de stad voor de wijze waarop we ons uit de crisis investeren is erg belangrijk. D66 wil inwoners graag laten participeren bij de wijze waarop de centjes in Eindhoven worden verdeeld. Willen we dat inwoners in onze stad gaan participeren, dan moeten we als overheid ook durven dingen uit handen te geven, vertrouwen op de eigen kracht van mensen. D66 stelt dan ook voor een inwonersbegroting in te voeren, waarmee inwoners van Eindhoven op buurt- en/of wijkniveau kunnen bepalen waar ze in hun directe omgeving geld aan uitgeven.

Nu veel bruisende plekken in Eindhoven door de Coronacrisis zijn gesloten, zouden wij graag nog meer investeren in een inspirerende en creatieve openbare ruimte. We roepen het college op om Muurkunst/Murals in de openbare ruimte te stimuleren door locaties in Eindhoven te inventariseren die geschikt zijn voor het realiseren van Murals, hiervoor middelen beschikbaar te stellen die designers in de stad faciliteren muurkunst te realiseren.

Een duurzame stad is op haar toekomst voorbereid, we zijn dan ook erg blij met de groenimpuls voor groenarme wijken, bij de behandeling van de gebiedsvisies zullen wij er als D66 op toezien dat dit geld goed en duurzaam wordt uitgegeven. Een duurzame stad biedt ook ruim baan voor fietsers en voetgangers. Wij roepen het college dan ook op om de knelpunten van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers in het centrum in kaart te brengen en per situatie naar een gepaste oplossing te zoeken en die voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Voorzitter,

Het is herfst en de bladeren beginnen weer te vallen, als stad en als wereld verkeren we in bijzondere tijden. Ondanks de herfst wordt het tijd om de boom weer te voorzien van blaadjes en de stad weer in bloei te zetten. Een recessie is een goede tijd voor overheidsinvesteringen. Ten eerste kan het de economie stimuleren en dus de recessie verzachten en ten tweede zijn investeringen mogelijk goedkoper.

Investeren in brede welvaart betekent in de ogen van D66: investeren in laagdrempelige toegang tot zorg en hulpverlening, investeren in werk, investeren in voldoende betaalbare en duurzame woningen, investeren in een duurzame toekomst!