Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 oktober 2020

Raadsvragen: Bouwen, bouwen, bouwen. Maar niet voldoende capaciteit?

Eindhoven, 23 oktober 2020

De Gemeente Eindhoven is alweer enige tijd druk met het Bouwoffensief, en terecht. We moeten als Eindhoven bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Als we ervoor willen zorgen dat Eindhoven een inclusieve en diverse stad blijft, waar voor iedereen een woning is, van studenten tot senioren, dan is er veel werk aan de winkel.

In de begroting 2021 schrijft het college van B&W dan ook het volgende:

‘Daarnaast zetten we onverminderd in op het bestaande bouwoffensief om zo snel mogelijk zo veel mogelijk woningen te bouwen, waar behoefte aan is. De rode loper-aanpak voor ontwikkelaars en de snelle vergunningverlening maken dit tot een succes. Het gaat niet alleen om  hoeveel we bouwen, maar ook om wat we bouwen. We wijzen locaties aan  en geven kansrijke projecten voorrang. We investeren stevig in het  uitbreiden van de ambtelijke capaciteit waarmee we processen sneller  kunnen doorlopen. Vanzelfsprekend hebben we veel aandacht voor  duurzaamheid, gezonde verstedelijking, innovatie en ruimte voor diverse  groepen van sociale huurwoningen tot vrije kavels.’

Vandaag leest de fractie van D66 in het Eindhovens Dagblad (23 oktober 2020) dan ook met enige verbazing dat een projectontwikkelaar met een plan voor 250 tot 300 woningen in de Kanaalzone, aan de Ring tegenover DAF, voorlopig niet op medewerking hoeft te rekenen van medewerkers van de gemeente. Reden: niet genoeg mensen op de afdeling om de plannen te begeleiden.

De woningnood is groot, ontwikkelaars zijn enthousiast en de wethouder zegt dat andere plannen voorrang krijgen en dat er geen ambtelijke capaciteit meer is, terwijl we daar ambitieus op zouden gaan inzetten. Grote projecten hebben nu prioriteit, maar moeten we niet juist nu op meerdere paarden wedden? Het ijzer smeden als het heet is? We staan namelijk voor een enorme opgave en er zou stevig worden geïnvesteerd in de ambtelijke capaciteit, is dit dan niet juist het moment? Al helemaal met een verwacht positief resultaat van 22,2 miljoen over 2020, er is ruimte om juist nu te investeren.

D66 heeft gezien deze actuele ontwikkelingen dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Waarom heeft het college de hierboven beschreven projectontwikkelaar te kennen geven dat hij over vier jaar maar terug moet komen? Past dit binnen de ambitie van het college? Het is toch zo dat we juist snel meters willen maken?
  2. Vindt het college mede gezien de bewoordingen uit de begroting 2021 dat het hier om een niet kansrijk project gaat?
  3. Waarom heeft het college niet besloten om extra personeel in te huren, om dit specifieke project te realiseren? Mede gezien het enorme positieve resultaat (22,2 miljoen) dat verwacht wordt over 2020.
  4. Matcht de ambitie die wel als gemeente hebben in het kader van het bouwoffensief wel met de ambtelijke inzet die we daarop kunnen plegen?
  5. Zijn er op dit moment meerdere projecten die ‘on hold’ zijn gezet, terwijl de markt wel aan de slag wil? Zo ja, zou u daarvan een opsomming kunnen geven?
  6. Hoeveel gaat het college gezien de beschreven ambitie in de begroting in 2021 investeren in de ambtelijke capaciteit voor de bouwopgave in Eindhoven? Om hoeveel geld en fte’s gaat het?
  7. Kunnen door deze extra investeringen projecten die nu ‘on hold’ zijn gezet toch sneller worden gerealiseerd? En aan welke projecten geeft het college dan prioriteit? Kan daarmee het project aan de Ring in de Kanaalzone zoals hierboven beschreven toch eerder worden gerealiseerd?
  8. Hoe wordt de link gelegd tussen de ontwikkelingen in het centrum en de Kanaalzone (binnen/buiten de ring)? Hoe zorgt het college ervoor dat deze ontwikkelingen integraal worden opgepakt? Kan in dat kader de Kanaalzone niet worden gekoppeld aan de centrumplannen?

 

Robin Verleisdonk
Fractievoorzitter
D66 Eindhoven