Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Bijdrage Begroting 2020: ”Na regen, komt er hopelijk zonneschijn!”

Het gaat goed met Eindhoven, de economie draait op volle toeren. De krantenkoppen de afgelopen jaren getuigen daarvan: ‘Eindhoven is booming’, ‘ASML boekt wederom een verkooprecord’, ‘de magneet Eindhoven bruist en borrelt’. Maar…. er zijn ook koppen die keerzijde van dit succes laten zien: ‘de prijzen van appartementen in Eindhoven rijzen de pan uit’, ‘Eindhoven, de stad van twee snelheden’, ‘Eindhoven kent private welvaart, maar verkeert in publieke armoede’ en ‘de Voedselbank Eindhoven ziet groei klanten’.  

Er komt door het gevoerde beleid van het college en het aantrekken van de (bouw)markt financieel weer wat spek op de botten en in de ogen van D66 is dit het moment om als gemeente meer oog te hebben voor de keerzijde van het succes en meer in te zetten op het zijn van een bruisende doch inclusieve stad. Profiteert iedereen wel mee van het succes en waar liggen op dat vlak de aandachtspunten? Wat gaat het college het komende jaar doen om meer mensen in onze stad aan te haken bij het succes van Brainport?

Het gaat in onze stad dezer dagen veel over de ontwikkelingen rondom District E, Boeiende Binnenstad en de Internationale Knoop XL. Maar… wat D66 betreft is de verbeterde financiële positie van de gemeente Eindhoven aanleiding om ook weer extra aandacht te geven aan de vele wijken die onze stad rijk is. D66 is dan ook blij met de toezegging van de wethouder om bij de vorming van de gebiedsvisies in 2020 specifiek te kijken naar extra investeringen in aandachtswijken, denk hierbij aan bijvoorbeeld Hemelrijken en de Bennekel. Volgen na de Vogelaar-wijken de Toronoglu-wijken? Een financiële impuls in de inrichting van wijken, kan de kwaliteit van het leefklimaat flink vergroten, kijk naar de metamorfose die Woensel-West heeft ondergaan, een mooi voorbeeld hoe sociale en ruimtelijke investeringen elkaar kunnen versterken.

Een inclusieve stad heeft ook baat bij voldoende sociale huurwoningen i.c.m. lage en midden koop en zorg er direct voor dat nieuwe woningen energieneutraal of bijna energieneutraal zijn. Een duurzame stad en inclusieve stad gaan immers prima samen: een samenwerking met Nederlands duurzaamste woningcorporatie Thuis in ’t Ven laat zien dat duurzaam ook betaalbaar kan zijn, op termijn zijn mensen zelfs goedkoper uit.

D66 is voorstander van een bruisende stad met een divers aanbod voor internationals, een goed leefklimaat voor hen, behoort immers ook tot het zijn van een inclusieve stad, iedereen hoort erbij, iedereen kan meedoen. Het moet makkelijk gemaakt worden om culturele initiatieven te ontplooien. Maak het makkelijk om een vergunning aan te vragen, zeker voor vrijwillige organisaties zoals wijkverenigingen, amateurkunst en studenten-initiatieven. Een bruisende en inclusieve stad betekent ook dat creatievelingen en kunstenaars met beperkte financiële middelen makkelijk gebruik kunnen blijven maken van leegstaande gebouwen. Zij hebben namelijk een positieve invloed op het internationale en bruisende klimaat van Eindhoven. Ook het Muziekgebouw kan hier een bijdrage aan leveren, maar wel met een sluitende begroting, het college heeft toegezegd voor het einde van dit jaar met een oplossing te komen, daar houden wij het college aan. Bij een bruisende stad hoort ook nachtelijk openbaar vervoer, D66 roept dan ook middels motie op om onderzoek te doen naar nachtelijk busvervoer tot in ieder geval na de laatste trein.

D66 is een groot voorstander van de binnenstedelijke ontwikkelingen met meer groen, hoogbouw en hopelijk ook een autoluwe binnenstad, wanneer komt het plan autoluwe binnenstad richting de raad? Het college heeft toegezegd dat dat dit jaar nog gaat gebeuren, terwijl het ambtelijk apparaat spreekt over voorjaar 2020, wanneer we op verzoek van D66 met de raad ook een bezoek brengen aan de autoluwe binnenstad van Gent. Het wordt tijd om snel stappen te zetten, hoe vergevorderd zijn inmiddels de plannen om een autoluwe Kleine Berg, of in de ogen van D66 een autoloze Kleine Berg te creëren?

In een duurzaam Eindhoven moet er in de ogen van D66 meer ruimte komen voor de fiets, niet alleen door de aanleg van veilige en goed zichtbare fietspaden, maar ook door te zorgen voor voldoende fietsenstallingen. Op een aantal drukke plekken is er nu echt sprake van een fietsenjungle, met een motie roept D66 dan ook op om samen met de o.a. de Fietsersbond onderzoek te doen naar de behoeften aan fiets parkeerplekken in onze stad en daar actie op te ondernemen. We kunnen immers wel van mensen vragen dat ze meer gebruiken maken van fiets & OV, maar dan moeten we dat ook optimaal faciliteren.

Een inclusieve stad betekent ook laagdrempelige urban-sportvoorzieningen in wijken en buurten, lekker sporten in de buitenlucht bevordert de ontmoeting en het is nog gratis ook. D66 gaat daarnaast voor een Tongelreep, waar niet alleen sportieve zwemmers terecht kunnen maar ook recreatieve zwemmers, het liefst met een buitenbad erbij. Wij zien dat de wethouder hier actief mee aan de slag is en hopen dan ook op witte rook in december van dit jaar, wanneer dit dossier opnieuw geagendeerd zal worden door het college.

Een inclusieve stad moet streven naar een overzichtelijk en goed functionerend zorgsysteem. We zullen de werkwijze en resultaten van WijEindhoven en het servicebureau dan ook kritisch blijven volgen: zijn aan het einde van het jaar alle achterstanden weggewerkt, zodat de wachttijd voor mensen in onze stad afneemt? Wat zijn intussen de wachttijden bij WIJeindhoven? En hoe past de organisatievorm van WIJeindhoven in de ogen van de wethouder bij de nieuwe inkoopstrategie (triagemodel) en de transformatieagenda? En hoe ziet de wethouder de rol van de generalist in deze? Als D66 volgen wij de resultaten en voortgang nauwlettend en kritisch, de geboekte resultaten aan het einde van het jaar, zijn namelijk een belangrijke graadmeter voor de toekomst. Als D66 zijn we blij te zien dat er weer geïnvesteerd wordt in de sociale basis, er is naar D66 geluisterd, het fundament moet op orde zijn, daar kunnen laagdrempelige initiatieven, dichtbij mensen georganiseerd een belangrijke bijdrage aan leveren.

Tot slot gaat D66 niet alleen voor een duurzame stad, maar ook voor een duurzame milieubegroting. Als gemeente betalen we steeds meer heffing aan het Rijk voor het verbranden van afval, hoe meer afval, hoe duurder. Eindhovenaren zullen daardoor de gemeentelijke afvalstoffenheffing ieder jaar zien stijgen, mits we onze afvalstromen weten te beperken of zoveel mogelijk recyclen. In de ogen van D66 is het dan tegenstrijdig dat de milieustraat een gratis dienst is voor Eindhovenaren, onze inwoners en soms ook inwoners van andere gemeenten kunnen er ongelimiteerd afval naartoe brengen. D66 pleit dan ook voor een onderzoek naar een betaalsysteem voor de milieustraat, waarmee we kunnen voorkomen dat de algemene afvalstoffenheffing voor inwoners van Eindhoven blijft toenemen.

Tot slot, het college heeft het afgelopen jaar impopulaire besluiten genomen, waar D66 het niet altijd mee eens was en waar de kwetsbare mensen in onze stad de gevolgen van hebben kunnen ervaren. Financieel gezien heeft het wel geleid tot meer spek op de botten, het wordt NU dan ook tijd om als college weer te gaan investeren in een duurzame, bruisende en (last but not least) inclusieve stad.

Na regen, komt er hopelijk zonneschijn!