Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 mei 2019

”Voorlichting over de negatieve effecten van houtstook ”

Geacht college,

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. (bron: Vraag en antwoord toolkit Houtrook en gezondheid, RIVM, 2016)

Houtrook bevat veel stoffen (o.a. fijn stof en PAK) met effecten op korte en lange termijn. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met negatieve gezondheidseffecten zien. In het algemeen geldt dat hoe meer luchtverontreiniging er in een bepaald gebied is, hoe meer gezondheidsschade er kan optreden. Op basis van de huidige inzichten blijft het vanuit gezondheidskundig oogpunt raadzaam om emissies van verbranding, van welke bron dan ook, te beperken. (bron: Vraag en antwoord toolkit Houtrook en gezondheid, RIVM, 2016)

Ook in Eindhoven zijn er signalen van inwoners die bovengemiddeld veel overlast ervaren van houtstook en daardoor in sommige gevallen ook een verslechterde gezondheid ervaren. Omdat D66 gaat voor een gezonde stad met schone lucht, hebben wij de volgende vragen aan het college:

 

  1. Erkent het college van B&W dat de stoffen die er bij houtstook vrijkomen negatieve effecten kunnen hebben op de volksgezondheid en dat we uitstoot van houtkachels zoveel mogelijk dienen te beperken?

 

  1. Heeft de gemeente Eindhoven inzichtelijk hoeveel fijnstof-uitstoot afkomstig is van houtkachels? Zo nee, Is het college bereid om onderzoek te laten doen naar de overlast van houtstook binnen de gemeente Eindhoven? Zo ja: hoe en op welke termijn? Zo nee, waarom niet? Graag een heldere toelichting.

 

  1. Is de gemeente bekend met de klachten van inwoners omtrent houtstook? Zo ja, hoe wordt er op dit moment met deze klachten omgegaan? Welke vervolgstappen onderneemt de gemeente? Graag een toelichting op eventuele maatregelen en de communicatie van de gemeente Eindhoven met klager en stoker.

 

  1. Omdat voorkomen in de ogen van D66 beter is dan genezen: is het college, gezien het feit dat 1 op de 10 mensen (volgens het RIVM en het CBS) last heeft van houtrook en de bijdrage van houtstook aan de emissie van fijnstof in de leefomgeving, bereid om GGD Zuid-Oost Brabant aan te sporen tot een concrete en actieve voorlichtingscampagne met betrekking tot de overlast van houtstook, de gezondheidsrisico’s die houtstook met zich meebrengt en manieren om de overlast voor omwonenden te beperken? Zo ja: op welke manier? Zo nee: waarom niet? Graag in beide gevallen een duidelijke toelichting.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in 2016 een ‘vraag en antwoord toolkit Houtrook en gezondheid’ ontwikkeld. Deze toolkit beschrijft de rol van de gemeente bij het behandelen van klachten als volgt:

‘Enkele gemeenten geven via hun website informatie en adviezen over het stoken van hout. Verder kan de gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, nagaan of er sprake is van een bouwtechnisch probleem, zoals een verkeerd aangelegd rookkanaal. En zij kan optreden op basis van de hinderbepaling die staat in het Bouwbesluit 2012. In artikel 7.22 van het Bouwbesluit staat dat het verboden is hinderlijke rook, roet, walm of stank te verspreiden. U kunt de gemeente schriftelijk verzoeken handhavend op te treden. Tegen een afwijzing kunt u in beroep gaan, eerst bij de gemeente en dan eventueel bij de Raad van State. In de VVM toolkit houtstook staat beschreven wat u van gemeenten kunt verwachten.’  (bron: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-01/Houtrook-en-gezondheid-Vragen-en-antwoorden_1.pdf)

  1. Onderschrijft de gemeente Eindhoven de inhoud van de volledige inhoud van de RIVM-toolkit en de rol van de gemeente die daarin wordt beschreven? Zo ja, wordt er in het geval van klachten handhavend opgetreden ten opzichte van houtstokers? Zo nee, welke stappen worden er dan ondernomen?

Met vriendelijke groet,

Robin Verleisdonk (D66)

Tom Brouwers (D66)