Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 februari 2019

Vragenhalfuur Vestdijk: Geen ‘knip’ voor de neus waard

Het college van B&W heeft besloten de voorgestelde knip vooralsnog uit het collegebesluit van 13 maart 2018 te verwijderen met de volgende aanvullingen;

  1. Zo spoedig mogelijk in 2021 onafhankelijk onderzoek uit te voeren met de NSL-monitoringstool op basis van de NSL-gegevens van 2020 waaruit blijkt of het luchtkwaliteitsknelpunt op de Vestdijk in 2020 is opgelost.
  2. Wanneer uit dit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het luchtkwaliteitsknelpunt niet is opgelost, de knip alsnog te realiseren.
  3. Het ontwerp Vestdijk zodanig op te stellen dat de knip zonder grootschalige reconstructie in de toekomst teruggeplaatst kan worden. Dit college staat achter de ambitie van een autoluwe binnenstad, waar volop ruimte is voor de fiets, voetganger en groen. Dit om te zorgen voor een aangenaam verblijfsklimaat en schone lucht in het centrum. Daarom zullen we toe werken naar een integraal plan voor een autoluwe binnenstad. Op lange termijn is dit vastgelegd in de mobiliteitsvisie ‘Eindhoven op weg’. Echter om de komende jaren met concrete maatregelen te komen benoemt dit college het jaar 2025 als mijlpaal voor een autoluwe binnenstad die enkel toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.

D66 Eindhoven gaat voor een groene en autoluwe binnenstad waar het aangenaam verblijven en recreëren is en naar aanleiding van dit herzien collegebesluit heeft D66 dan ook de volgende vragen:

  1. Het college wil in het kader van ‘Eindhoven op weg’ op de lange termijn toewerken naar een autoluwe binnenstad. Waarom kiest het college er nu op korte termijn toch voor om de Vestdijk open te stellen voor autoverkeer?
  2. Waarom is er alleen onderzoek gedaan naar enkel de omgeving van de Vestdijk en niet ook naar andere gebieden in het centrum?
  3. Waarom gaat het college niet uit van het gegarandeerd halen van de fijnstof-norm? Waarom kiest het college niet voor een hoger ambitieniveau? Zodat we ook op korte termijn al komen tot een autoluwe binnenstad met schone lucht.
  4. Het niet halen van de fijnstofnorm brengt nieuwe bouwontwikkelingen in het centrumgebied in gevaar, welke risico’s lopen we met het opheffen van ‘de knip’ bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van District E en de ontwikkelingen op de Vestdijk zelf? Heeft het college ook het ministerie geconsulteerd over deze herziening?
  5. Gaat het college de komende jaren de gemeenteraad actief informeren omtrent de monitoring van de uitstoot van fijnstof rondom de Vestdijk? Zodat we als raad kunnen ingrijpen wanneer wij dat nodig achten.
  6. Er is de afgelopen maanden nogal wat onderzoek verricht door TNO naar de NO2-reductie op de Vestdijk. Wat zijn de kosten geweest van dit gehele onderzoekstraject?

Robin Verleisdonk

Fractievoorzitter

D66 Eindhoven