Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 november 2018

D66 pleit voor een duurzame, bruisende en inclusieve begroting!  

D66 Eindhoven gaat voor een duurzame, bruisende en inclusieve stad. Duurzaam, want we willen een stad die we door kunnen geven aan onze kinderen. Bruisend, een stad waarin het goed toeven is op elk moment van de dag (en nacht). En inclusief, omdat we een stad willen zijn waarin iedereen mee kan doen en iedereen er mag zijn! Uiteraard heeft onze fractievoorzitter Robin Verleisdonk hier ook voor gepleit tijdens de algemene beschouwingen bij de behandeling van de begroting van 2019.

Inclusief voor zorgvragers? 
Over de inclusieve stad maken we ons ernstige zorgen. Want ben je momenteel nog wel écht welkom in Eindhoven als je hulpbehoevend bent, als je dakloos bent, als jongere met autisme, als oudere met hulp in de huishouding, als mindervalide… Wat is de impact van heinvoeren van budgetplafonds op hen? En hoe kunnen we de impact op hen überhaupt controleren als het ontbreekt aan goede kwaliteitsindicatoren? We horen zorgelijke verhalen van zorgverleners en cliënten uit de stad en ook van de directie van WIJeindhoven. De wethouder schets een ander – rooskleuriger – beeld, maar voor ons als gemeenteraad is het dan moeilijk te bepalen wat de waarheid is.

Als we voor de lange termijn goed de zorg voor onze inwoners willen regelen, moeten we kritisch kijken naar de organisatie van WIJeindhoven. Maar de mogelijkheid om als raad zelfstandig onafhankelijk onderzoek te doen naar het functioneren van WIJeindhoven is helaas afgewezen. We zijn daarom aangewezen op de informatie die het college aan ons verstrekt om te controleren of de gemeente aan haar zorgplicht voldoet. Deze informatieverstrekking is momenteel onvoldoende. Op veel raadsvragen volgt als antwoord dat er nog een raadsinformatiebrief of een informatieavond volgt. Aangezien dat te laat is om nog mee te nemen bij de begroting van 2019, heeft het Ouderenappèl Eindhoven samen met onze fractie en Denk een interpellatiedebat aangevraagd. De ervaring van Mary-Ann Schreurs kwam bij dit proces goed van pas. Op onze website kunt u hier meer over lezen.

Eindhoven heeft ook verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg en beschermd wonen (daklozen, psychiatrische patiënten etc.) voor 14 naburige gemeentes. Omdat we ons ook hier zorgen over maken, heeft Jorien Migchielsen een motie ingediend waarin ze de wethouder vraagt de regio ook een stem te geven door met hen in overleg te gaan. Dit gebeurt volgens haar al uitvoerig, dus de motie was overbodig, uiteraard houden we wel vinger aan de pols. Samen met 3 collega-raadsleden uit Veldhoven, Best en Waalre heeft Jorien ook een opiniestuk over WIJeindhoven en budgetplafonds geschreven. Het opiniestuk is op onze website te lezen. 

Het college wil meer inwoners helpen in de sociale basis, zoals bijvoorbeeld in buurthuizen en bewonersinitiatieven. Voor zorgbehoevenden waarbij dat mogelijk is, ondersteunen wij dit. Deze sociale basis zal dan echter wel versterkt moeten worden! Daarom heeft Betty van Geel een amendement op de begroting ingediend, met de vraag om de 4 miljoen euro die voor dit doel op de plank is blijven liggen, alsnog in te zetten. Helaas heeft de meerderheid van de raad tegen dit amendement gestemd, we zijn dus erg benieuwd hoe dit afloopt… Gaat er niemand door de bodem zakken? Betekent deze bezuiniging nu, niet juist een aderlating in de toekomst?

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden op zorggebied. De andere moties van Jorien Migchielsen zijn omarmd door de wethouder. Ten eerste maken we ons hard voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad, en gaat de wethouder in overleg met GGD en zorgverleners rondom geboorte- en jeugdzorg om te zorgen dat er effectieve voorlichting is aan ouders. Ten tweede gaat de gemeente Eindhoven bij al haar sportvoorzieningen “pleegzorgspandoeken” ophangen. Een awareness campagne om meer pleegouders te vinden, zodat hopelijk meer kwetsbare kinderen in een gezinssituatie kunnen opgroeien.

Duurzaam 
Wij volgen met veel belangstelling het autoluw maken van onze binnenstad. Uitgangspunt voor ons een gezonde binnenstad, waarin het ook leuk is om te zijn, boven een autodoorstroomfunctie. We zijn dan ook benieuwd wat de definitieve beslissing wordt over de Vestdijk, en zien ook mogelijkheden voor het autoluw maken van andere straten in onze stad.

De fiets en openbaar vervoer moeten hét alternatief zijn voor de auto. Helaas zijn nog steeds niet alle bushaltes opgehoogd en vrij toegankelijk voor rolstoelgebruikers. We zijn wel verheugd dat na jarenlange lobby er eindelijk zicht is op betere internationale treinverbindingen naar Duitsland, we zien deze ontwikkeling hoopvol tegemoet. We zijn heel blij dat de wethouder in reactie op de motie van Tom Brouwers – heeft toegezegd met een stappenplan te komen om een P+R-terrein en een (H)OV-halte (bushalte) te realiseren op de plaats van het geplande station Acht. Fijn voor de inwoners van Eindhoven Noord-West (Woensel en Acht), en ook fijn dat de parkeerdruk van Eindhoven Airport wat af zal nemen.

Ook woningen en kantoren moeten verduurzamen. Daarom heeft Marco van Dorst 2 moties ingediend. Ten eerste een motie om de sociale huurwoningen te verduurzamen. Bij afspraken met de woningcorporaties legt duurzaamheid het nu steeds af tegen beschikbaarheid en betaalbaarheid. Deze 3 zaken zouden hand in hand moeten gaan, zodat Eindhoven zich ook kan houden aan de klimaatakkoorden. In het 1e kwartaal van 2019 worden we geïnformeerd over de plannen van het college. Ten tweede vraagt Marco om het verduurzamen van de kantoorvoorraad. Eindhoven bungelt volgens recent onderzoek van Kadaster onderaan wat betreft het aantal kantoorgebouwen dat minimaal energielabel C heeft, dus we maken ons ernstige zorgen of we op deze manier de klimaatdoelstellingen van Parijs gaan halen. De wethouder verzekert ons dat de motie overbodig is, omdat het al onderdeel uitmaakt van de wet en dus uitgevoerd moet worden. We houden in de gaten of Eindhoven stappen gaat maken op het gebied van duurzaamheid!

D66 ziet graag dat dat onze openbare ruimte van iedereen is en voor meerdere doelen te gebruiken is. Klimaatadaptatie is er daar één van. Bij deze klimaatuitdaging zien wij in de begroting veel ambitie, maar zonder dat er geld tegenover staat, we zijn benieuwd hoe het college de woorden om gaat zetten in daden. Robin pleit er ook voor om inwoners te stimuleren tegels in hun buurt te vervangen door groen. Dit is niet alleen mooier om te zien, maar het regenwater kan ook nog eens makkelijker weglopen, en gezien de klimaatverandering is dit noodzakelijk! Het amendement dat hij hierover had ingediend bleek overbodig, omdat Robins idee al past binnen “operatie steenbreek”. We houden vinger aan de pols!

Bruisend 
We zijn blij op de manier waarop Eindhoven wordt gepromoot door citymarketing. We zien dat deze investering effect heeft op het economische klimaat van de stad. Wel zullen wij als D66 scherp toe blijven zien op de wijze waarop wij met het vergunningenbeleid rondom evenementen en horeca omgaan. Soms staat dat wat we willen zijn, een bruisende stad, haaks op hoe we daar als gemeente omgaan. Zodra de evaluatie van de verlaatjes* laat zien, dat er geen negatieve neveneffecten zijn opgetreden, wordt het tijd om door te pakken en meer ruimte vrij te maken voor ruimere openingstijden.
(*= incidentele vergunning om na de reguliere sluitingstijd van 2 of 4 uur ’s nachts nog open te blijven.)

We zullen er scherp op toezien dat  er na het opheffen van Stichting Ruimte voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de culturele sector.  We hebben begrip voor het verkopen van gemeentelijk erfgoed als daarmee het erfgoed in stand blijft en een nieuwe functie zorgt voor een bruisend Eindhoven. We zien echter ook voorbeelden waarbij verkoop uitsluitend van opbrengsten een doel lijkt te zijn. Verder zien we graag dat de programmering van het muziekgebouw voor iedereen wordt, zodat meer Eindhovenaren iets van hun gading vinden.

Recreëren in de openbare ruimte – zoals hardlopen – moet makkelijker zijn. Daarom vroeg Robin om watertappunten/ kraantjes in parken. Helaas blijkt uit reactie van de wethouder dat dat te duur is, immers, er zijn geen waterleidingen in het park, dus het is een flinke investering. Daarnaast is het ook nog te vandalismegevoelig. We hebben de motie daarom teruggetrokken. We zijn altijd op zoek naar goede ideeën hoe recreëren in de openbare ruimte – zoals urban sports – aangenamer kan worden. We staan open voor ideeën!

Inclusief 
In een reactie op een motie van Marco, hoorden we dat het college het met ons eens is en ook voor een drempelloze stad gaat. Goed om te horen dat ze intensief in overleg zijn en blijven met platform gehandicapten. We houden zeker vinger aan de pols of dit overleg goed gebeurd bij de aanstaande nieuwe inrichting van onze binnenstad, en bij volgende projecten.

Bij veel economische plannen van de gemeente gaat de aandacht uit naar de hogere opleidingsniveaus en vooruitgang. Maar we hebben meer in onze stad: mensen die achterblijven doordat ze moeilijk aan baan komen, ZZP-ers, het MKB… In de ogen van D66 moeten we de inclusiviteit van onze stad hoog op de agenda zetten. Succes is mooi, maar we lopen het risico de keerzijde hiervan uit het oog te verliezen, een toename van de tweedeling in onze stad en een gebrek aan kansengelijkheid. Er moet extra aandacht komen voor de aansluiting van MBO naar MKB. Daarnaast moet er niet zomaar vanuit gegaan worden dat het succes van de regiodeal en actieagenda vanzelf bij onze inwoners in de portemonnee merkbaar is.

Wij willen een Eindhoven waarbij alle inwoners volwaardige inwoners zijn. Dit geldt ook voor studenten. Momenteel is de kamernood in Eindhoven hoog, zowel voor Nederlandse studenten, als voor internationale studenten. Daarom dienden we de motie van GroenLinks mee in, waarin wordt gevraagd voor een huurteam voor internationals. Dit is een mooi voorproefje voor het initiatiefvoorstel van Tom, dat laatste deze maand volgt.

Begroting niet in orde 
Omdat de informatievoorziening niet op orde is, en omdat onze amendementen op de begroting te wijzigen niet zijn aangenomen, heeft onze fractie tegen de begroting va 2019 gestemd. Ook de tekorten bij het muziekgebouw, het IHP (plan voor schoolgebouwen) nog niet op orde is, en onze twijfels of de woorden over klimaatdoelstellingen in daden worden omgezet, speelden een rol. De spreektekst van Robin is te lezen op onze website.