Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Bijdrage begroting 2019 D66: gaan voor een inclusieve, bruisende en duurzame stad!

Voorzitter,

Zoals eerder door de raadswerkgroep ABV aangegeven is de logica tussen ambities, doelen en indicatoren in de begroting op veel programma’s onvoldoende aanwezig. Een mooi voorbeeld hiervan is dat enerzijds de ambitie wordt geformuleerd om van de openbare ruimte een plek te maken waar het aangenaam verblijven, recreëren en bewegen is. Terwijl in het programma ‘openbare ruimte’ duidelijk wordt dat er bezuinigd gaat worden op de voorzieningen in de openbare ruimte. De begroting roept bij D66, ook na de beantwoording van de technische vragen, meer vragen en twijfels op dan dat het ons helderheid verschaft over in hoeverre de gestelde ambities van het college realistisch uitvoerbaar zijn en op welke indicatoren wij ze als gemeenteraad vervolgens kunnen controleren.

D66 denkt dat het ophogen van een aantal budgetten (voornamelijk binnen het Sociaal Domein) middels het inzetten van onderbestede middelen en het verhogen van de OZB-belasting geen duurzame oplossing is voor een diepgeworteld probleem, namelijk de wijze waarop wij onze zorg in Eindhoven vormgeven. Als we samen willen werken aan duurzame oplossingen dan zullen we niet alleen kritisch moeten kijken naar onze afspraken met zorgaanbieders, maar ook naar de manier waarop wij met WIJ-Eindhoven het zorgtraject inrichten voor onze inwoners. Zowel bij het Muziekgebouw als WIJ-Eindhoven kiest het college voor een duurbetaalde extra managementfunctie om financiële problemen te lossen, in de ogen van D66 zijn dit gedateerde oplossingen. Het wordt tijd dat we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen met een kritische blik op de organisatiestructuur.

De functieomschrijving van de generalist is middels enkele beheersmaatregelen van dit college al lang niet meer hetzelfde als bij de start van WIJ-Eindhoven, opvallend is dan dat dit college wel vasthoudt aan de generalistenaanpak, terwijl eigenlijk is aangetoond dat veel generalisten niet in staat zijn gebleken om op een goede wijze een zorgvraag te indiceren, hier worden nu specialisten uit de tweede lijn voor ingezet. Wat is dan nu precies de taakstelling/functieomschrijving van de generalist?  Deelt de wethouder de mening van D66 dat door de beheersmaatregelen veel generalisten een andere rol zijn gaan vervullen dan hoe die in eerste instantie eigenlijk bedoeld was?

De D66-fractie was stomverbaasd na het lezen van het volgende citaat uit het ED-interview met de directie van WIJ-Eindhoven: “De gemeente gaat over de inkoop van zorg, onze stichting heeft pas sinds een maand inzicht in wat een zorgproduct de gemeente eigenlijk kost.” Dat wil dus zeggen dat de stichting die al jaren de zorgvraag van mensen beoordeeld en afhandelt, geen inzicht heeft gehad in de kosten van de zorg die zij hebben aangeboden. Terwijl we van WIJ-Eindhoven wel verwachten binnen een bepaald budget haar werk te doen. Dat betekent dus: geen informatie, geen zicht op de kosten en uitgaven en daardoor geen financieel bewustzijn! Graag een reactie hierop van de wethouder.

WIJ-Eindhoven heeft essentiële informatie over de effecten van de budgetplafonds niet inzichtelijk, de raad heeft deze informatie niet inzichtelijk, heeft het college deze informatie wel inzichtelijk en zo ja, waarom is deze informatie dan niet met de raad gecommuniceerd? Waarom heeft het college geen keuzes gemaakt omtrent welke zorg onmisbaar is en welke niet? Hoe krijgen we als raad inzicht in de voortgang en de effecten? En dan niet alleen op basis van cijfers maar ook op basis van casuïstiek. Maak de effecten zichtbaar voor de stad. We moeten als gemeente inzicht verkrijgen in wat er gaande is, want pas dan kunnen we handelen op basis van inzichten en met een goed onderbouwde argumentatie. De informatievoorziening is nu zwaar onder de maat en daardoor ‘varen we in de mist’, om de bewoordingen van het CDA nog maar eens te gebruiken. Een oproep: college, vervul uw actieve informatieplicht.

D66 is van mening dat het actief sturen naar de sociale basis vraagt om een budget dat daarbij past. In een antwoord op de vraag wat u bedoelt met versterken van de sociale basis geeft het college het volgende aan: “ Versterken van de sociale basis is dat zoveel mogelijk Eindhovenaren zolang als wenselijk en mogelijk is op eigen kracht en met oog en zorg voor elkaar kunnen blijven meedoen” De sociale basis heeft altijd als uitgangspunt gediend binnen de visie van WIJ-Eindhoven. Middels een goede sociale basis was het de bedoeling om te voorkomen dat inwoners met een hulpvraag zouden doorstromen naar de specialistische zorg in de eerste en tweede lijn. Eerder is gebleken dat er 4 miljoen – die bestemd was voor de sociale basis – op de plank is blijven liggen. Reden: een aantal sociale basis projecten zijn niet goed van de grond gekomen omdat de prioriteiten binnen WIJ-Eindhoven elders lagen. Nu kiest dit  college ervoor om de onderbesteding van 4 miljoen in te zetten om het financieel lek te dichten binnen de tweedelijnszorg. Het dak van het huis lekt en dit college haalt de fundering van WIJ-Eindhoven – de sociale basis – er ook nog eens onder vandaan! Vanuit een aantal belangenorganisaties is deze zorg ook richting onze fractie geuit. D66 zal dan ook met een amendement komen om deze verschuiving van onderbestede middelen ongedaan te maken.

Na de zorgtransitie komt de invoering van de omgevingswet als volgende transitie onze kant op. In Eindhoven versoberen we het budget hiervoor, in onze ogen een risico omdat deze transitie volgens deskundigen nog zwaarder gaat zijn dan de zorgtransitie. Middels een motie vragen wij dan ook extra aandacht voor dit thema.

Het coalitieakkoord streeft naar een quadruple helix, waarin inwoners actief worden betrokken bij de grote uitdagingen die Eindhoven te wachten staan. Een mooi streven aangezien ook D66 streeft naar een inclusieve stad. Hoe gaan we inwoners binnen deze samenwerking een rol geven? Tijdens de meningsvorming bleef een concreet antwoord op die vraag uit. We blijven het als D66 opmerkelijk vinden dat deze coalitie de inclusiviteit van de regiodeal niet in het raadsvoorstel heeft gewaarborgd. De cofinanciering van de projecten geïnitieerd vanuit de regiodeal-gelden baart D66 ook zorgen, in hoeverre zijn wij als gemeente in staat een betrouwbare partner te zijn op het vlak van cofinanciering? Creëren we hiermee op de lange termijn niet nieuwe financiële problemen?

Bij een inclusieve stad, hoort ook een inclusieve openbare ruimte. Waar mensen met een beperking laagdrempelig kunnen bewegen, waar het voor iedereen aangenaam is om te verblijven, recreëren en bewegen.  Omtrent dat onderwerp zal D66 dan ook een motie indienen. In hoeverre wordt er bij verblijf en beweegvoorzieningen gekeken naar een eerlijke verdeling op wijk en buurtniveau? We hebben hier al vaker vragen over gesteld, maar we krijgen deze informatie maar niet goed inzichtelijk.

D66 streeft naar meer Urban Sports voorzieningen in de openbare ruimte, vooral op plekken in de stad die het nu met minder voorzieningen in de openbare ruimte moeten doen en waar het in beweging krijgen van mensen een grote uitdaging is. Pak dit op i.s.m. welzijnsorganisaties. Bij een beweegvriendelijke stad horen in de ogen van D66 ook voldoende watertappunten in de stad, om die reden zullen we een motie indienen om te komen tot meer watertappunten in Eindhoven.  Daarnaast dienen we een amendement in om middelen te reserveren voor een buurtbudget groen, dat wijkbewoners samen kunnen inzetten om versteende gebieden te vergroenen.

D66 zal ook in 2019 scherp toe blijven zien op de wijze waarop wij met het vergunningenbeleid rondom evenementen en horeca omgaan. Soms staat dat wat we willen zijn, een bruisende stad, haaks op hoe we daar als gemeente omgaan. Zodra de evaluatie van de verlaatjes laat zien, dat er geen negatieve neveneffecten zijn opgetreden, wordt het tijd om door te pakken en meer ruimte vrij te maken voor ruimere openingstijden. De gemeente als facilitator van een bruisende stad!

Hier en daar zien wij in de begroting nog een aantal grote risico’s. Neem de tekorten bij het Muziekgebouw, maar ook het IHP-plan dat naast een aantal andere nog niet nader uitgewerkte plannen wordt gepresenteerd bij de kadernota in 2019. Het is in onze ogen nog niet duidelijk of deze plannen financiële gevolgen hebben voor de begroting en of een sluitende begroting dus in gevaar is. Zoals de SP het mooi verwoorde, deze begroting is op veel punten toch een soort van Kadernota+, waarvan de uitwerking nog hoogst onzeker is. Veel ambities uit het coalitieakkoord moeten namelijk nog nader worden uitgewerkt. Omtrent het IHP zouden wij het college een advies willen geven: ga op zoek naar creatieve oplossingen, denk aan multifunctionele schoolgebouwen, mogelijk i.s.m. publieke en private partners. Zorg er daarnaast voor dat we het in één keer goed doen, ga niet voor versoberde bouw, dit is in de ogen van D66 niet duurzaam bouwen voor de lange termijn. Doe het nu in één keer goed, met respect voor de wensen van scholen, maar wees bovenal doortastend. Voor wat betreft het Muziekgebouw, hoe staat het er eigenlijk voor met het op orde krijgen van de bedrijfsvoering? Is het college het met D66 eens, dat een eenmalige gift, de essentie van het probleem niet oplost? Waar liggen volgens het college de uitdagingen?

Op het gebied van klimaat, staat ook onze stad voor grote uitdagingen. Het verduurzamen van onze woningvoorraad, het creëren van een autoluwe binnenstad (en wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met de Vestdijk?) en een flinke vergroeningsslag die ons voorbereidt op temperatuurstijgingen. Zorg voor groene alternatieven op het gebied van mobiliteit, hoogwaardige en snelle OV-verbindingen, goede P&R voorzieningen, méér faciliteiten voor deelauto’s en deelfietsen. D66 roept naast de eerder genoemde moties en amendementen op om:

  • In overleg te gaan met regiogemeenten over de beheersmaatregelen binnen het Sociaal Domein
  • Een campagne voor meer pleeggezinnen op te starten
  • Een effectieve voorlichting te starten omtrent het belang van het vaccineren van kinderen
  • De mogelijkheden te onderzoeken om een P&R voorziening en HOV-lijn aan te leggen bij het geplande station in Acht
  • Duurzaamheid het belangrijkste uitgangspunt te laten zijn in de afspraken met woningcorporaties
  • Het ontwikkelen van een plan van aanpak om te komen tot een duurzame kantoorvoorraad
  • Een quick-scan uit te voeren naar de wijze waarop onze organisatie werkt aan een klimaatadaptieve aanpak

 

Kortom: D66 gaat voor een duurzame, bruisende en inclusieve stad.

Tot zover voorzitter!