Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 januari 2018

Extra inspanning voor betere luchtkwaliteit hard nodig

Het recent door de Gezondheidsraad gepubliceerde rapport over de effecten van luchtkwaliteit wordt door D66 Eindhoven omarmd. Luchtverontreiniging is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. De gezondheidsraad stelt dat met generieke én specifieke maatwerkmaatregelen de luchtkwaliteit aanzienlijk kan worden verbeterd. Schonere lucht zorgt voor betere leefomstandigheden en zorgt voor een betere gezondheid. In Eindhoven valt veel winst te behalen door de uitstoot van het verkeer aan te pakken en in mindere mate uitstoot van bedrijven. D66 Eindhoven zet zich al langere tijd in om de uitstoot te verminderen en zal ook in de nieuwe raadsperiode werk blijven maken van een schonere lucht voor alle Eindhovenaren.

De afgelopen periode is mede op initiatief van D66 Eindhoven op verschillende vlakken gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. D66 heeft zich stevig ingezet op het verbeteren van de fietsinfrastructuur en de OV-verbindingen. De OV-concessie die in 2016 is gestart heeft D66 mee kunnen afdwingen dat elektrische bussen de standaard worden in Eindhoven. Deze en andere maatregelen, zoals de invoering van een milieuzone, verkeersmaatregelen en vermindering van energieverbruik dragen bij aan minder uitstoot bij de bron en op hypervervuilde plekken.

Behalve het aanpakken van de bronnen zet D66 zich ook in om vieze lucht te reinigen. D66 steunt bijvoorbeeld particuliere initiatieven zoals het project ‘Longen in de Stad’. Het project houdt in dat met filters vieze lucht uit parkeergarages wordt gereinigd en wordt door de gemeente (financieel) ondersteund. Echter ook kleine maatregelen helpen de lucht schoner te maken. D66 maakt zich daar dan ook hard voor, de klimplanten bij de fietstunnel op Fellenoord zijn daar een voorbeeld van.

D66 Eindhoven zal zich ook in de komende periode hard maken om de lucht in en rond de stad schoner te maken. Hierbij worden de EU-normen als minimum genomen maar het streven van de Gezondheidsraad voor echt schone lucht wordt door D66 Eindhoven toegejuicht!

https://nos.nl/artikel/2213308-gezondheidsraad-wil-extra-inspanning-voor-betere-luchtkwaliteit.html