Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 november 2017

Diversiteitsbeleid: D66 wil binnen een jaar substantiële verbetering zien

D66 Eindhoven wil binnen een jaar substantiële verbetering zien van de representatie en kansengelijkheid van jongeren, mensen met migratieachtergrond, vrouwen en transgenders in het personeelsbestand van de gemeente, uitgesplitst naar instroom (werving en aannames) en doorstroom (functieniveaus, salarissen en mogelijkheden om promoties te maken).

Op dit moment zijn onder andere jongeren en mensen met een migratie-achtergrond ondervertegenwoordigd in het personeelsbestand en/of worden ongelijkheid behandeld tijdens de instroom en doorstroom. Zo zijn jongeren en mensen met een migratie-achtergrond niet alleen ondervertegenwoordigd, maar vooral ook te vinden op lagere functieniveaus en in lagere salarisschalen. Dit heeft een onderzoek in opdracht van het college uitgewezen.

In de meningsvormende vergadering van 21 november 2017 was op verzoek van de fractie van D66 Eindhoven daarom de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Naar een actief en integraal antidiscriminatiebeleid’ geagendeerd. Dit voorstel bestaat uit twee delen: antidiscriminatiebeleid in de stad en diversiteitsbeleid van het personeelsbestand van de gemeente. De agendering had betrekking op het diversiteitsbeleid en heeft geleid tot zes belangrijke toezeggingen van het college.

Het college van burgemeester en wethouders:

  • de doelgroep wordt ruimer (onder meer vrouwen en transseksuelen);

  • is bereid binnen 3 maanden een plan van aanpak met actiepunten te presenteren;

  • gaat 2 keer per jaar over de voortgang rapporteren;

  • de Universiteit van Tilburg zal in 2018 een diepteonderzoek doen naar de voortgang;

  • hanteert daarbij als effectindicator dat sprake moet zijn van vooruitgang. Namelijk een substantiële verbetering in de representatie;

  • laat de begeleiding van het project binnen P&O zoveel mogelijk uitvoeren door personen afkomstig uit de doelgroep.

Het is een goede zaak dat de diverse fracties en het college ambities hebben uitgesproken voor een inclusieve gemeentelijke organisatie en het aanpakken van ongelijkheid, aldus Mpanzu Bamenga, raadslid D66 Eindhoven.

Mpanzu Bamenga: ”Het creëren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het bouwen aan een inclusieve stad, begint bij ons zelf. De gemeente moet een actievere rol spelen en daarin het voorbeeld laten zien door te zorgen voor een betere representatie van de samenleving in het eigen personeelsbestand en de ongelijkheid aan te pakken. Eindhoven, de stad die de toekomst maakt verdient een uitstekende, diverse en daarmee toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.”

Achtergrond

De aanleiding voor dit agenderingsverzoek is het volgende. Op 23 februari 2016 heeft de raad het D66 initiatiefvoorstel Naar een actief en integraal antidiscriminatiebeleidaangenomen. De raad gaf het college opdracht om onder andere een actievere rol te gaan spelen in het creëren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en te komen tot een diversiteitsbeleid voor de gemeente Eindhoven, rekening houdend met de volgende uitgangspunten:

  1. doelstellingen te formuleren betreffende de samenstelling van het personeelsbestand dat een betere afspiegeling van de samenleving dient te worden;

  2. het voeren van een actief antidiscriminatiebeleid binnen de eigen personele organisatie, door: ervoor zorg te dragen dat de sollicitatieprocedures in de eigen organisatie vrij zijn van discriminatie; ervoor te zorgen dat sollicitanten louter beoordeeld worden op hun competenties; anoniem solliciteren voor alle functies, zowel intern als extern, op te zetten en dit beleid binnen twee jaar te evalueren;

  3. toeleveranciers en afnemers (zoals bijv. subsidie-ontvangende organisaties) te stimuleren om een actiever anti discriminatie beleid te voeren;

  4. het voortouw te nemen in het stimuleren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt door aan de ene kant het geven van een goed voorbeeld en aan de andere kant het opstellen van een convenant met haar keten- en netwerkpartners.

Naar aanleiding van dit voorstel is er een onderzoek verricht door Hans Siebers Naar een inclusieve organisatie van de Gemeente Eindhoven en verbeterruimte in de instroom en in de verticale doorstroom van diverse medewerkers. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresen- teerd tijdens de informatieavond van 5 september 2017. Verder is ook uitgelegd hoe de Gemeente Eindhoven voortaan haar diversiteitsbeleid zal vormgeven. De presentatie is goed ontvangen. Wel heerste nog steeds een behoefte om nader te spreken over mogelijke effectindicatoren, doelstel- lingen en prestatieafspraken van het diversitetsbeleid van de gemeente Eindhoven.

D66 Eindhoven heeft vervolgens een voorstel gedaan richting alle fracties van de gemeenteraad. In de meningsvormende vergadering van 21 november 2017 is dit voorstel besproken en positief bevonden door de verschillende fracties en het college.

Meer informatie:

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/377209/Meningsvorming%252021-11-2017

Bijlagen:

Agenderingsverzoek D66 Diversiteitsbeleid

Raadsinformatiebrief Naar een actief en integraal anti-discriminatiebeleid – Diversiteitsbeleid

Presentatie Diversiteit voorbereiding 5 september jl.

Rapport Eindhoven Naar een inclusieve organisatie van de Gemeente Eindhoven

Commissiebrief Agenderingsverzoek D66 Diversiteitsbeleid